תקנון ותנאי שימוש

תנאי השימוש מהווים הסכם בין המשתמש בשירות לבין BESTISRAEL (להלן: "BESTISRAEL.TV") ובעלי האתר. 
1. מבוא
1.1. אתר האינטרנט WWW.BESTISRAEL.TV (להלן: "האתר") הנו אתר המספק שירות וירטואלי (לרבות רכישת ציוד פיזי).
1.2. הסכם זה מסדיר את מערכת היחסים שבין בעלי האתר או חליפיהם (להלן: "בעלי האתר"), לבין הגולש או המשתמש בשירותי האתר (להלן: "הגולש") ביחס לגלישה או לשימוש בשירותי האתר.
1.3. גלישה או שימוש בשירותי האתר מהווה הסכמה לאמור בהסכם זה – אם אינכם מסכימים לאמור בהסכם זה הנכם מתבקשים לחדול מגלישה או שימוש בשירותי האתר ו\או להתקין כל אפליקציה או תוכנה הזמינים במסגרת שירותי האתר. 
1.4. המבוא להסכם זה ונספחיו הנם חלק בלתי נפרד מהסכם זה. הסכם זה ממצה את מערכת היחסים שבין הגולש לבין בעלי האתר בכל הקשור לגלישה או שימוש בשירותי האתר.
1.5. האמור בלשון זכר גם לשון נקבה במשמע ולהפך, האמור בלשון יחיד גם לשון רבים במשמע ולהפך.

2. תנאי שימוש
2.1. לגולש רשות לגלוש ולהשתמש בשירותי האתר בכפוף לאמור בהסכם זה.
2.2. הגולש מצהיר כי הוא מעל גיל 18 ובעל כשרות משפטית להתקשר עם בעלי האתר בהסכם זה.
2.3. הגולש מתחייב להימנע מביצוע הפעולות הבאות ביחס לשירותי האתר:
2.3.1. גלישה, סריקה או שימוש בשירותי האתר באמצעות תוכנת מחשב המיועדת לאסוף מידע או לבצע פעולות בדרך של חיקוי גולש רגיל, לרבות Bots או Crawlers.
2.3.2. מניפולציה של כתובת ה-URL של דפים פנימיים בכדי להגיע לדפים פנימיים אליהם אין לגולש גישה ישירה (URL Hacking).
  BESTISRAEL 2.3.3. מתחייבת לשמור על סודיות ופרטיות המשתמש.
2.3.4. ביצוע פעולה בעיצוב האתר, קוד המקור, אלמנטים המופיעים באתר או תכני האתר, אשר הזכות לבצעה נתונה בלעדית, על פי חוק זכות יוצרים התשס"ח-2007, לבעל זכות היוצרים, שלא בהתאם לאמור בהסכם זה.
2.4. בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות:
2.4.1. למנוע את שירותי האתר מגולש אשר הפר סעיף מסעיפי הסכם זה, או בכלל.
2.4.2. להסיר כל תוכן או לבטל כל פעולה אשר בוצעה על ידי הגולש ואשר יש בה משום הפרת סעיף מסעיפי הסכם זה, או בכלל.
2.5. ככל ויפר הגולש את התחייבויותיו לפי אחד מהסעיפים לעיל, מסכים ומאשר הגולש לבעלי האתר להעביר את פרטיו לצד הרואה עצמו נפגע מפעולות אלו, או לכל רשות מוסמכת, על פי שיקול דעתם הבלעדי של בעלי האתר וללא צורך בקבלת אישור מראש.

2.6. אני הגולש, מודע לכך כי השירות כרוך בתשלום, לפי תקופת זמן, על פי המוצר שבחרתי באתר פירוט התעריפים נמצא בדפי האתר. 
2.6.1 אני הגולש, מודע לכך כי החיוב יתבצע באמצעות כרטיס אשראי ( PAYPAL ) .
2.6.2 תעריפי השירות כוללים מע"מ ועשויים להשתנות מעת לעת.

2.6.3 החברה רשאית לשנות בכל את את מערכת / שיטת התשלום ללא צורך בעדכון הלקוח.
BESTISRAEL 2.7. אינה מחויבת לי (הגולש) או לכל אדם אחר, כתוצאה מהשעיה או הפסקת השרות כאמור לעיל.
2.8. הגולש מודע לכך שזמן המנוי שלו מוגבל והוגדר לו לפי החבילה אליה הצטרף. 
2.9. הגולש מודע לכך כי לצורך צפייה תקינה בשירות נדרשת מהירות גלישה בקצב של 40 מגה ביט (לשרת באירופה).
בעלי האתר רשאים לבצע שינויים בשירות ו\או להטיל מגבלות נוספות של מאפייני השירות בכל עת, ללא הודעה לגולש. 
הגולש מודע לכך כי במידה של חריגה מהתקנון ומכל מאפיין כלשהו במסגרת שירותי האתר , בעלי האתר רשאים להגביל או להפסיק את השירות או הגישה אליו באופן מיידי. 
הגולש מודע לכך כי שירותי האתר נתמכים ונשלטים באמצעות שרתים הנמצאים באירופה. בעלי האתר אינם אחראים ליכולת להשתמש באתר ו/או בשירות מחוץ לישראל. כל הנכנס לאתר ולשירות מחוץ לישראל יהיה כפוף להוראות הדין המקומי שם.
3. חשבון משתמש
3.1. בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות לקבוע כי גישה לשירותים מסוימים תתאפשר רק לגולש אשר נרשם לאתר ומסר לבעלי האתר פרטים מסוימים אשר יקבעו על ידי בעלי האתר (להלן: "חשבון משתמש" או "החשבון").
3.2. לרשימת הפרטים אשר יתכן וידרשו וצורת השימוש בהם על ידי בעלי האתר יש לעיין במדיניות הפרטיות, המהווה חלק מהסכם זה.
3.3. ההוראות הבאות יחולו על יצירת חשבון משתמש:
3.3.1. אין ליצור חשבון משתמש המכיל נתונים אשר אינם פרטיו האמיתיים והמלאים של פותח החשבון.
3.3.2. אין ליצור חשבון עבור אדם אשר אינו נוכח מול צג המחשב בעת ההרשמה או אשר אינו מאשר את תנאי הסכם זה.
לעניין הוראות אלו יודגש כי התחזות הנה עבירה פלילית.
החשבון הינו חשבון אישי פרטי ואינו ניתן להעברה . 
3.4. מובהר כי אף שבעלי האתר נוקטים באמצעים לאבטחת תוכן חשבון המשתמש, הם אינם יכולים להבטיח בצורה מוחלטת את אי חשיפתו כתוצאה מחדירה לא מורשית ולגולש לא תהיה כל טענה כלפי בעלי האתר בגין נזקים אשר יגרמו כתוצאה מחדירה לא מורשית לחשבון המשתמש.
3.5. הגולש מתחייב לשמור על הכללים הבאים ביחס לסיסמא אשר תשמש לגישה לחשבון המשתמש ולשירותי האתר המאפשרים גישה אך ורק לבעלי חשבון משתמש (להלן: "הסיסמא"):
3.5.1. אין לגלות את הסיסמא לאחר או להזינה בהודעת דוא"ל.
3.5.2. על הגולש האחריות לשמירת הסיסמא.
3.5.3. על הסיסמא להכיל לפחות 4 תווים.
3.5.4. הסיסמא אינה יכולה להכיל את שם הגולש, מספר זיהוי, תאריך לידה, מילה מילון או את הנזכרים לעיל כאשר סדר האותיות שלהם הפוך.
3.6. הגולש מתבקש להודיע לבעלי האתר באופן מיידי על כל חשד לשימוש לא מאושר שנעשה בחשבונו או על חשבון אשר נוצר תוך הפרת סעיף 2להסכם.
3.7. מבלי לפגוע באמור בסעיף ‎2.4.1 להסכם, בעלי האתר שומרים על זכותם להשהות חשבון משתמש ולהתנות את מתן שירותי האתר בהצגת הוכחות כי ביצירת חשבון המשתמש ובשימוש בו לא הופרו הוראות סעיף זה. על פי שיקול דעתם הבלעדי, ומבלי להודיע לי, להשעות השימוש ו/או הגישה שלי לשרות, ו/או להסיר ו/או להתעלם מכל מידע או תוכן הקשור לשרות, מכל סיבה שהיא. בהמשך לכך, הגולש מודע לכך כי בעלי האתר אינם מחויבים לו או לכל אדם אחר, כתוצאה מהשעיה או הפסקת השרות כאמור לעיל.
3.8. הגולש מאשר לבעלי האתר לשלוח לתיבת הדוא"ל שלו, לפי הפרטים שהוזנו בחשבון המשתמש, עדכונים ואישורים ביחס לפעולות הגולש באתר וכן הודעות לעניין שינוי התקנון או נספחיו בהתאם לסעיף 5 להסכם זה.

4. אחריות להתאמת השירות ולזמינותו
4.1. שירותי האתר ניתנים As-Is ובעלי האתר אינם מבטיחים את התאמת שירותי האתר לגולש או בכלל וכן אינם יכולים להבטיח את זמינות האתר או את זמינות שירותי האתר.
בעלי האתר רשאים לנתק או להגביל או להפסיק את השירות בכל עת, לרבות אך מבלי לגרוע, לצורך פעולות תחזוקה או הקמה חיונית או מיידית במערכות המשמשות לקיום השירות או מכל סיבה אחרת.
4.2. באחריות הגולש לבחון, טרם השימוש בשירותי האתר, כי אלו אכן מתאימים לצרכיו ולגולש לא תהיה כל טענה בשל אי התאמת שירותי האתר לצרכיו.
4.3. באחריות הגולש לוודא טרם שימוש בשירותי האתר את תקינות החיבור שלו לרשת האינטרנט – בעלי האתר לא יישאו בכל אחריות בשל נזק אשר יתכן וייגרם לגולש עקב בעיות בחיבורו לרשת האינטרנט.
4.4. אופן מתן השירות, איכותו, תוכנו, תנאי השירות עשויים להשתנות ואף להיפסק באופן זמני או קבוע, בכל עת ע"פ הנסיבות, על פי שיקול דעתה הבלעדי של BESTISRAEL  .
4.5.  BESTISRAEL.TV עשויה מעת לעת לשדרג את גרסת התוכנה הדרושה לשימוש בשירות ועשויה לשדרג את גרסאות התוכנות המותקנות על מחשבי\ההתקן הנייד שלי באופן אוטומטי. אני מסכים לשדרוג אוטומטי שכזה ומסכים כי תנאי השירות הללו (המשתנים מעת לעת) יוחלו על כל הגרסאות המעודכנות. BESTISRAEL שומרת לעצמה את הזכות לחדול לתמוך בכל חומרה ו/או פלטפורמת תוכנה בכל עת שהיא, עם או ללא הודעה מוקדמת. 

4.6 לצורך צפייה בחלק מהתכנים יש צורך בתמיכה בקידוד MPEG 2 ומעלה.

4.7 מרגע שליחת משתמש ללקוח באמצעות כל דרך שהיא אין אפשרות לתת זיכוי כספי.

4.8 במידה והלקוח בחר לבטל משלוח החברה תזכה עבור המוצר אך תחייב דמי טיפול ומשלוח.

4.9 לקוח שמחזיר מוצר מוחשי ולא יאחר מ 14 יום מרכישת המוצר יהיה חייב להחזירו באריזה המקורית ורק בתנאי שלא נשעה בו שימוש כלל ולא חובר לחשמל (החזרת המוזר תזכה את הלקוח בחלק יחסי לאחר חישוב דמי משלוח ואריזה).

5. העדר אחריות למידע
המידע המופיע באתר אינו בגדר ייעוץ או חוות דעת מקצועית כי אם דעתם האישית של גולשי האתר או בעלי האתר, מנהליהם ועובדיהם בלבד – אין להסתמך או לפעול על בסיס המידע המופיע באתר מבלי לוודא את נכונותו וחוקיותו. 

6. הגבלת אחריות לנזקים
אחריותם של בעלי האתר, מנהלים ועובדיהם לנזקים אשר יתכן וייגרמו לגולש עקב שימוש בשירותי האתר ו\או האפליקציות הזמינות במסגרת השירות, או אי-זמינות שירותי האתר, תהיה מוגבלת, בכפוף לכל חוק, לסכום אשר שולם על ידי הגולש עבור שירותי האתר. כמו-כן אני מצהיר כי אני מודע לכך שתיתכנה תקלות/הפסקות/שיבושים באספקת השרות מעת לעת. BESTISRAEL אין שום אחריות לאובדנם ולמהימנותם של התכנים והמידע .
בכלל זה, לא תהא BESTISRAEL אחראית לוירוסים ו/או תוכנות ריגול ו/או קבצים מזיקים ו/או כל תוכן מזיק מכל סוג שהוא שנתקבלו באמצעות ו/או תוך שימוש בשירות. השירות איננו כולל גיבוי למידע המאוחסן בו. הגולש יהא האחראי המלא והבלעדי לגיבוי הקבצים. הגולש מצהיר ומאשר כי ידוע לו כי בעלי האתר אינם יכולים להתחייב כי השירות מקנה חסינות מוחלטת מפני גישה בלתי מורשית לקבצי הגולש. בעלי האתר ומי מטעמם לא ישאו בכל אחריות כלפי הגולש בגין גישה בלתי מורשית לקבצי הגולש ו/או בגין תוצאות מעשה או מחדל שייעשו בקבצי הגולש שלא בהרשאתו כתוצאה משימוש בלתי מורשה כאמור, ובכלל זה בעלי האתר לא יהיו אחראים בדרך כלשהיא לנזק ו/או אובדן ו/או הוצאה שיגרמו לגולש עקב העדר אבטחה ו/או הגנה כאמור,לרבות עקב חדירה של גורמים בלתי מורשים. לגולש ידוע, כי הינו האחראי הבלעדי לאבטחת והגנת המידע המצוי במערכותיו ו/או בציודו ובעלי התאר לא יהיו אחראים בדרך כלשהיא לנזק ו/או אובדן ו/או הוצאה שיגרמו לגולש עקב העדר אבטחה ו/או הגנה כאמור,לרבות עקב חדירה של גורמים בלתי מורשים למערכות וציוד הגולש. 

7. העדר אחריות לפרסומות ולקישורים יוצאים
7.1. פרסומות למוצרי או שירותי צד ג' מוצגות באתר זה בחסות שירות חיצוני, המתאים את הפרסומות לתוכן הדף. מובהר כי לבעלי האתר אין כל שליטה על בחירת הפרסומות המוצגות, סדר הופעתן או אמיתות תוכנן.
7.2. חלק מהקישורים (Hyper-Links) המופיעים באתר מפנים לאתרים בניהול או בבעלות צד ג'. מובהר כי הקישור לאתרים אלו נעשה אך ורק לנוחות המשתמש וכי בעלי האתר לא בחנו אתרים אלו ואינם תומכים בהם או אחראים להם, לתוכנם או לאבטחתם וכי גלישה, שימוש או מסירת מידע לאתרים אלו הנה באחריותו המלאה של הגולש.
7.3. יודגש שלא קיימת אבחנה בין סימון קישורים פנימיים לקישורים יוצאים וכי באחריות הגולש לוודא את כתובת ה- URL אליו מפנה קישור טרם השימוש בו.

8. שינוי תנאים
8.1. בעלי האתר רשאים לבצע שינויים, לא מהותיים, להסכם זה או לנספחיו בכל עת ומבלי שיצטרכו לתת על כך הודעה מראש. בעלי האתר רשאים לבצע שינויים מהותיים להסכם זה או לנספחיו, ובלבד שהודעה על כך תוצג במסגרת הדף בו מוצג הסכם זה או הנספח, לפי העניין, לפחות 30 יום טרם כניסת השינויים לתוקף ובלבד שמתקיימים התנאים הבאים:
8.1.1. לגולש תינתן אפשרות לסיים את ההתקשרות בהסכם זה טרם כניסת השינויים לתוקף.
8.1.2. אין בשינויים אלו כדי לפגוע בפעולות אשר בוצעו על ידי הגולש טרם כניסת השינויים לתוקף.
8.2. באחריות הגולש להיכנס לדף זה בכדי לברר האם בוצעו שינויים להסכם זה.
8.3. בסעיף זה, "שינויים מהותיים" הנם שינויים אשר יש בהם כדי להטיל חיובים חדשים על הגולש, לפגוע בזכויותיו על פי הסכם זה, לשנות את הרשאות השימוש בתכני האתר או לשנות את מדיניות הפרטיות של האתר.

9. שיפוי
הגולש מתחייב לשפות את בעלי האתר בגין כל תביעה או טענה של כל אדם עקב פעולות הגולש באתר.

10. ברירת דין וסמכות שיפוט
הדינים אשר יחולו על הסכם זה הינם דיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית, בכל סכסוך העולה מהסכם זה או מהגלישה או השימוש בשירותי האתר, נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב.

 

החברה:
החברה מתחייבת לספק ללקוח את השרות של תמיכה טכנית בלבד בשעות פעילות של החברה המפורטים באתר

החברה מתחייבת לבטל את המנוי תוך 3 ימי עסקים מרגע הפנייה של הלקוח בבקשה לבטל את המנוי ולאחר מילוי בקשה לניתוק באתר החברה

החברה מנוי שנרכש לתקופה של 3\6\12 חודשים מראש אינה אפשרית לביטול\זיכוי

החברה אינה אחראית לטיב, מהירות,עוצמה ואיכות האינטרנת (רשת אלוטית )המותקנת בבית לקוח

הלקוח:
הלקוח מצהיר כי ידוע לו כי לצורך שימוש במוצר ישנו צורך נתב תקין, עם אינטרנט בעל  מהירות גלישה של 40 מגה ביט לשנייה לכול הפחות

חובה על הלקוח לידע את החברה בכול שינוי של כתובת או אמצעי תשלום

הלקוח נותן את הסכמתן לקבלת מידע פרסומי.

השכרת ציוד:

החברה:
* החברה מתחייבת לספק ללקוח את הסטרימר \ הממיר לא יותר מ 7 ימי עסקים מיום ההזמנה (באמצעות שליחים של דואר ישראל).
* החברה מתחייבת לספק ללקוח את השרות של תמיכה טכנית בלבד בשעות הפעילות של החברה המפורטים באתר החברה.
* החברה מתחייבת לבטל את המנוי תוך 3 ימי עסקים מרגע הפנייה של הלקוח בבקשה לבטל את המנוי
הלקוח:
* במידה ויבחר הלקוח לסיים את ההתקשרות מכל סיבה שהיא, יהיה חייב להשיב לחברה את המוצרים שסופק לו ע"י החברה בהטבה.
* הלקוח מצהיר כי ידוע לא שבמידע ולא יוחזר הציוד כלל או המוצר יהיה תקול, יהיה חיוב עבור הציוד (בהתאם למחירים באתר).

* חובה על הלקוח לידע את החברה בכול שינוי של כתובת או אמצעי תשלום.
* הלקוח מצהיר כי ידוע לו שאין החזר כספי על דמי משלוח.
* הלקוח מצהיר כי ידוע לו שעלות שילוח מוצרים חזרה לחברה חלה על הלקוח.
* הלקוח מצהיר כי ידוע לו שאחריות לא תקפה לשלט של הסטרימר \ ממיר.